Témata studentských prací

Nabízená témata jsou orientační, umožňují modifikaci dle typu práce (Bc., Ing. Ph.D.), zaměření studenta (experimentální, teoretická, počítačová). Mohou se přihlásit i studenti nižších ročníků jako pomocné vědecké síly.

Studenti pracující na Ústavu skla a keramiky mohou získat stipendia z Nadačního fondu prof. Rudolfa Bárty i z dalších zdrojů, financovaných průmyslem (např. Nadace Preciosa, Lasselsberger).

 • Aluminosilikátové polymerní materiály – geopolymery | Škvára František

  Materiály vznikající při alkalické aktivaci aluminosilikátových látek (popílky, tepelně aktivované jílovité látky, strusky apod.). Studium procesu alkalické aktivace metodami rtg.difrakce, ič spektrometrie, NMR v pevné fázi, porozimetrií, termickou analýzou. Vlastnosti geopolymerních materiálů, jejich koroze a aplikace. Řešení recyklace zejména energetických produktů cestou přípravy geoplymerních materiálů.

 • Anelastické chování keramických a žárovzorných materiálů při vysokých teplotách | Pabst Willi

  Cílem práce je měření tlumení metodou impulsní excitací pro různé keramické a žárovzdorné materiály, jejich vzájemné srovnání a interpretace pozorovaných jevů s ohledem na fázové složení a mikrostrukturu materiálu. Součástí práce jsou měření termofyzikálních resp. termomechanických vlastností.

 • Archeologické sklo, chemické složení, korozní procesy a restaurování | Rohanová Dana

  Díky spolupráci s ústavy AV ČR, muzei a archeology máme možnost analyzovat skleněný materiál vyzdvižený z odpadních jímek našich měst (13.- 18.století). Vyzdvižený matriál je zpracován a následně konzervována restaurován. Ke studiu chemického složení skla a korozních procesů využíváme metody RTF, RTG mikrodifrakce, SEM/EDS a optickou mikroskopii. Kromě nápojového skla se věnujeme i sklu mozaikovému a vitrážím (restaurování i studium materiálu).

 • Auxetické materiály | Pabst Willi

  Auxetické materiály mají negativní Poissonův poměr, tj. mají tu neobvyklou vlastnost, že se pří protažení v jednom směru nikoliv kontrahují ale rozšiřují ve směrech kolmých. Cílem práce je popis auxetických materiálů a experimentální měření elastických vlastností potenciálně auxetických materiálů metodou impulzní excitace.

 • Charakterizace částic laserovou difrakcí a obrazovou analýzou | Gregorová Eva

  Cílem práce je komplexní charakterizace částic, především nekulovitých resp. anizometrických (kromě keramických např. i farmaceutických, rostlinných atd.) a jejich soustav, laserovou difrakcí a obrazovou analýzou. Součástí práce je určení rozdělení velikostí, tvarová charakterizace a komplexní statistické vyhodnocení.

 • Charakterizace porézní keramiky s řízenou mikrostrukturou | Gregorová Eva

  Cílem práce je charakterizace porézní keramiky kvantitativní obrazovou analýzou pomocí stereologických rovnic, tj. určení pórovitosti, velikosti pórů (střední délky úseků), hustoty povrchu, střední vzdálenosti, hustoty integrálního středního zakřivení a tvarových resp. texturních charakteristik, včetně provedení vhodných transformací.

 • Čtvrtá kniha Aristotelovy Meteorologie | Pabst Willi

  Aristotelova Meteorologie, především čtvrtá kniha tohoto díla, je jedním z nejdůležitějších základních textů pro dějiny alchymie. Znalost tohoto textu je však obecně poměrně chabá. Cílem práce je, na základě Oxfordského překladu, analyzovat tento text a vysledovat stopy jeho tradice v dějinách alchymie.

 • Elastické vlastnosti porézních materiálů s nekulovitými póry | Pabst Willi

  Cílem práce je matematické modelování vlivu tvaru pórů resp. topologie pórového prostoru na elastické vlastností porézních materiálů, především izotropních. Součástí práce je kvantitativní obrazová analýza za použití stereologických rovnic, interpretace výsledků tomografických měření a analytické a numerické modelování.

 • Elastické vlastnosti zkamenělých dřev | Gregorová Eva

  Zkamenělá dřeva představují křemičité materiály s potenciálně zajímavými, ale dosud neprozkoumanými elastickými vlastnostmi. Lze v nich popř. očekávat za určitých okolností auxetické chování, tj. negativní Poissonův poměr. Cílem práce je proměření elastických vlastností těchto anizotropních materiálů metodou impulzní excitace.

 • Fitování spektrálních píků pomocí Voigtovy funkce | Gedeon Ondrej

  Voigtova funkce je konvolucí Gaussovy a Lorentzovy funkce a často representuje reálný pík. Neexistuje její analytické vyjádření, v literatuře jsou však popsány efektivní algoritmy pro její výpočet. Cílem práce je naprogramovat výpočet Voigtovy funkce a fitování experimentálního spektra.

 • Hodnocení archeologických nálezů | Kloužková Alexandra

  Na pracovišti velmi často probíhá hodnocení různých archeologických nálezů. Jedna z prací je zaměřena na studium unikátního archeologického nálezu germánské pece s keramickými střepy pomocí rentgenových analýz (XRF, XRD), mikroskopie s obrazovou analýzou a termických analýz (STA). Zpracování a hodnocení nálezu bude probíhat ve spolupráci s ARU AV ČR Praha, v.v.i. a Národním muzeem v Praze.

 • Koroze skel a její matematický popis | Helebrant Aleš

  Práce z dané oblasti se zabývají testováním chemické odolnosti široké škály skel v různých prostředích (nápojová skla a obalová skla v interakci s lékovými formami, architektonická skla v kontaktu s vlhkým prostředím, skelná vlákna a jejich biopersistence v plicních tekutinách, skelná vláknitá výztuž a jejich odolnost vůči tuhnoucím betonům, skelná izolační vlákna a jejich koroze chladivem v jaderných elektrárnách a pod.). Zároveň je na základě experimentálních dat vyvíjen model založený na mechanismu interakce skel s okolním prostředím, umožňující popis její kinetiky.

 • Křížové vztahy mezí elastickými vlastnostmi a vodivosti | Pabst Willi

  Křížové vztahy vyjadřují souvislost mezi relativními vlastnostmi různé fyzikální povahy. S jejich pomocí je možné elegantně obejít neznalost vyšších korelačních funkcí popisujících mikrostrukturu. Cílem práce je srovnávat experimentální data s předpověďmi pomocí našeho křížového vztahu a podobných vztahů jiných autorů.

 • Lisování prášků a charakterizace pevnosti v příčném tahu | Gregorová Eva

  Cílem práce je příprava výlisků keramických resp. farmaceutických prášků uniaxiálním lisováním s použitím různých lisovacích přísad a charakterizace práškových výlisků tzv. Brazilskou zkouškou, tj. zkouškou pevnosti v příčním tahu. Součástí práce je statistické vyhodnocení naměřených dat Weibullovou statistikou.

 • Matematická simulace technologických parametrů sklářských tavicích pecí | Kasa Stanislav

  Sklářská tavicí pec moderní konstrukce musí splňovat požadavky týkající se úspory energie, ekologického zatížení okolí pece a kvality skloviny. Zmíněné požadavky bude splňovat tavicí pec s optimálními technologickými parametry, např. poloha a intenzita tepelné přehrady v bazénu pece, rozložení a zapojení topných elektrod v peci, způsob zakládání vsázky na hladinu skloviny, Ke studiu je používána metoda matematického modelování s využitím CFD programu ANSYS Fluent.

 • Materiály z energetických produktů | Škvára František

  Řešení problémů využití (recyklace) produktů z výroby elektrické energie – elektrárenských popílků, fluidních popílků z odsiřování kouřových plynů, slinutých produktů ze spalování uhlí, sádrovce z odsiřovacích procesů. Studium procesů hydratace energetických produktů ve směsích s dalšími látkami. Vlastnosti materiálů z energetických produktů, jejich stabilita, koroze, aplikace.

 • Mineralogie, metalurgie a materiály v Pliniově Naturalis Historia | Pabst Willi

  Pliniova Naturalis historia je největším dochovaným souhrnem starověkých přírodovědeckých znalostí. Cílem práce je kriticky analyzovat – z hlediska chemika a materiálového vědce – 31. a 33. až 37. knihu tohoto díla, s přihlédnutím na dochované prameny a Pliniovy následovníky v těchto oblastech. Základní znalost latiny nutná.

 • Modelování pozadí pro mikroanalýzu (EPMA) | Gedeon Ondrej

  Přesná znalost pozadí je důležitá pro kvantifikaci spektra, a to obzvláště pro prvky s nízkou koncentrací. Zkušenosti ukazují, že použití fyzikálních znalostí pro modelaci spektra umožňuje zvýšit citlivost, spolehlivost a přesnost analýzy. Cílem práce je naměření reálných spekter, jejich numerická simulace a navržení postupu pro zpracování spektra.

 • Modelování skelné struktury | Gedeon Ondrej, Macháček Jan

  Skelné struktury lze počítačově simulovat pomocí molekulové dynamiky. Nasimulovaná struktura se charakterizuje radiální distribuční funkcí, kooordinací jednotlivých atomů, Q-motivy, cykly, které popisují geometrickou a topologickou strukturu amorfního materiálu v různě velkých strukturních jednotkách. Cílem práce je využít simulační software k „vytvoření skla“ a provést jeho charakterizaci.

 • Molekulová dynamika skel a jejich fázových rozhraní | Gedeon Ondrej, Macháček Jan

  Cílem práce bude simulace fázových rozhraní sklo-vakuum, sklo-sklo a sklo-krystal. Simulace lze provádět na již vyvinutém softwaru, a to jak pro klasickou molekulovou dynamiku, tak pro ab-initio kvantové výpočty. Výsledky simulací se korelují s experimentálními výsledky. Práce se řadí do oblasti „material science“, a je významným příspěvkem k řešení heterogenních nanostruktur.

 • Nanášení povrchových vrstev na keramický střep | Kloužková Alexandra

  Cílem práce je nalezení vhodné metodiky hodnocení procesu nanášení povrchových vrstev při jejich aplikaci na keramický střep s použitím různých organických příměsí. Na komerční střepovou hmotu budou nanášeny glazury a engoby používané pro obkládačky a dlaždice. Část práce lze vykonávat i např. v rámci praxe ve výzkumné laboratoři výrobní firmy.

 • Olovnatá skla | Gedeon Ondrej

  Práce sestává z přípravy a charakterizace vysoce-olovnatých skel. Tato skla jsou zajímavá jak z pohledu strukturního, tak z pohledu aplikačního v oblasti detekce záření o vysokých energiích.

 • Optimalizace složení nových užitkových zdravotně nezávadných skel | Rada Miroslav

  Cílem práce bude při dodržení vyhovujících technologických a užitných parametrů nalézt složení skel s co možná nejnižší cenou kmene na jeden kilogram utavené skloviny.

 • Predikce mechanických vlastností dentálních kompozitů s řízenou mikrosktrukturou | Kloužková Alexandra

  Hlavní náplní práce je studium mechanických vlastností dentálních kompozitů tvořených skelnou matricí a definovaným obsahem krystalické fáze. Bude ověřena možnost predikce vybraných vlastností kompozitu na základě jeho složení. Prvním krokem je syntéza monodisperzního tetragonálního leucitu v hydrotermálních podmínkách a na základě dosavadních prací následná příprava kompozitů s definovanou mikrostrukturou.

 • Příprava a lisování frit s různou velikostí zrn | Kloužková Alexandra

  Frity se používají pro keramické, smaltéřské a další speciální účely (pojivo pro brusné kotouče, po částečném slinutí jako filtrační materiál). Cílem práce je příprava dentálních a pojivových práškových frit s různou velikostí částic a následné nalisování vzorků vhodných pro hodnocení mechanických vlastností.

 • Příprava bioaktivních vrstev na porézním titanovém substrátu biomimeticky | Rohanová Dana

  Na nově vyvíjeném porézním titanovém substrátu, který je určen pro dentální a spinální chirurgii, připravujeme velmi tenké vrstvičky obohacené o Ca a P, za účelem rychlého vhojení implantátů.

 • Příprava porézní keramiky s řízenou mikrostrukturou | Gregorová Eva

  Cílem práce je vývoj a optimalizace nových tvarovacích metod pro přípravu porézní keramiky s řízenou mikrostrukturou, zejména licích procesů se škrobem a jeho produkty (modifikovaný škrob, mouky), gelovacími přísady (např. ionotropní gelace) a medotou biologického napěňování použitím fermentačních procesů (kvasnic).

 • Příprava řezů pomocí iontové pily | Gedeon Ondrej

  Iontový svazek se používá k definovanému řezu materiálem s minimálními artefakty. Cílem práce je optimalizovat parametry iontového svazku (energie, proud, geometrie, teplota) při řezu různých materiálů. Kontrola kvality řezů se pak provádí pozorováním pomocí elektronového mikroskopu.

 • Příprava Ti, Si a Ca-P sol-gel povlaků na titanovém substrátu s obsahem stříbra | Horkavcová Diana

  Cílem práce je připravit adhezní, antibakteriální a bioaktivní sol-gel povlaky na titanovém substrátu metodu sol-gel technikou dip-coating, které můžou mít využití v oblasti biomateriálů.

 • Příprava ultratenkých skleněných destiček | Gedeon Ondrej

  Cílem práce je příprava destiček skla pomocí lapovaní s tloušťkou pod 20 mikrometrů. Vyvinutí metodiky spočívá v optimalizaci standardního postupu pro specifická skla.

 • Reologické vlastnosti moderních žárobetonových směsí | Jiří Hamáček, Macháček Jan

  Moderní žárobetonové směsi mají poměrně široký časový interval zpracování. Během tohoto intervalu je ale možné pozorovat změnu jejich reologického chování. Cílem práce je postihnout závislost jejich tokového chování na čase společně s vlastnostmi připravených monolitů po definované době od přípravy žárobetonu.

 • Reologie suspenzí a nanofluidů s anizometrickými částicemi | Pabst Willi

  Cílem práce je popis efektivní viskozity suspenzí s anizometrickými částicemi, jak protáhlých (především uhlíkové nanotrubičky) tak zploštělých (především jílových minerálů). Součástí práce je srovnání naměřených efektivních viskozit s hodnotami získaných pro suspenze se zploštěnými částicemi pomocí našeho tvarového faktoru.

 • Řízené vybavování elektrické energie v tavicí peci | Lisý Antonín

  Rozložení vybavené elektrické energie v tavicím bazénu pece je ovlivněno geometrií tavicího prostoru, umístěním elektrod a jejich zapojením k napájecímu zdroji. Studiem těchto vlivů můžeme najít řešení, které vede ke zlepšení podmínek tavení skla.

 • Stabilizace vlastností antireflexních vrstev na skle | Matoušek Josef

  Antireflexní (AR) vrstvy na bázi SiO2 zvyšují světelnou propustnost o cca 6 - 8% nad hodnotu integrální propustnosti skel, takže lze dosáhnout hodnoty propustnosti až 99%. Dosavadní výsledky vyústily v patentové řešení, které bylo ověřeno v praxi. Nevýhodou těchto vrstev je jejich postupná degradace vlivem vlhkosti a prachu v ovzduší. Cílem práce je ověřit možnost stabilizace světelné propustnosti na hodnotě, kterou sklo vykazuje s čerstvě připravenou AR vrstvou.

 • Struktura skla | Gedeon Ondrej

  Cílem práce je provést kritické shrnutí literárních poznatků o strukturních kvantifikátorech skla. Součástí literární rešerše bude i vytvoření databáze experimentálních dat křemičitých skel vztažených ke struktuře. Dále je možnost analyzovat počítačově simulovaná skla pomocí již používaných kvantifikátorů v hotových programech.

 • Studium kinetiky krystalizace dentální keramické suroviny - leucitu | Kloužková Alexandra

  Leucit je hlavní složkou dentální živcové keramiky, používá pro přípravu kovo-keramických i celo-keramických systémů. Náplní práce je příprava amorfního prekurzoru leucitu a stanovení kinetických parametrů následné krystalizace tetragonálního leucitu pomocí termických analýz.

 • Studium procesu modifikační přeměny pomocí simultánní termické analýzy | Kloužková Alexandra

  Na pracovišti byly vyvinuty dva způsoby syntézy teragonálního leucitu, který je hlavní složkou dentální živcové keramiky. Cílem práce je studium transformační přeměny tetragonálního (nízkoteplotní) leucitu na kubický (vysokoteplotní) v souvislosti s podmínkami syntézy a případnou částečnou stabilizací vysokoteplotní modifikace. Zde se předpokládá mírná analogie se zirkoničitou keramikou, která se používá jako konstrukční materiál pro celo-keramické systémy.

 • Studium slinování živců a frit pro různé aplikace | Kloužková Alexandra

  Práce je zaměřena na studium slinování živců z různých lokalit naší republiky: po jejich charakterizaci (rozdělené velikosti částic, chemické a mineralogické složení) a přípravě vzorků (jednostranné lisování) bude hodnoceno slinování především pomocí dilatometrických měření a žárovým mikroskopem. Část práce lze vykonávat i např. v rámci praxe ve výzkumné laboratoři výrobní firmy. Alternativou této práce je studium slinování frit vhodných pro přípravu kompozitní dentální keramiky.

 • Studium systému keramický střep - povrchová vrstva (glazura, engoba, dekor) | Kloužková Alexandra

  Práce je zaměřena na hodnocení systému povrchová vrstva- keramický střep, obsahuje přípravu vzorků s povrchovými vrstvami (glazura, engoba, dekorace), následné tepelné zpracování, dilatační měření a výpočet napětí ve vrstvě a ve střepu. Část práce lze vykonávat v rámci praxe ve výzkumné laboratoři výrobní firmy. Alternativou této práce je hodnocení systému povrchová dentinová vrstva- keramická konstrukce při přípravě dentální kompozitní keramiky. I v tomto případě se jedná o systém tvořený fázemi s různým koeficientem teplotní roztažnosti.

 • Tepelná vodivost porézních materiálů s nekulovitými póry | Pabst Willi

  Cílem práce je matematické modelování vlivu tvaru pórů resp. topologie pórového prostoru na tepelnou vodivost porézních materiálů, především izotropních. Součástí práce je kvantitativní obrazová analýza za použití stereologických rovnic, interpretace výsledků tomografických měření a analytické a numerické modelování.

 • Tepelná vodivost silikátové keramiky a žárovzdorných materiálů | Pabst Willi

  Cílem práce je příprava vzorků pro měření teplotní vodivosti metodou laser-flash, jejich následné měření, fitování signálů vhodnými analytickými modely, výpočtu specifických tepel na základě fázového složení, měření objemové hmotnosti, výpočet pórovitosti na základě skutečné hustoty a konečně výpočet tepelných vodivostí.

 • Tepelná vodivost suspenzí a nanofluidů | Pabst Willi

  Cílem práce je popis efektivní tepelné vodivosti suspenzí a nanofluidů pro modelový případ částic sferoidálního tvaru a srovnání s přístupnými experimentálními daty pro suspenze s izometrickými a anizometrickými částicemi, jak protáhlými tak zploštělými.

 • Testování interakce biomateriálu in vitro v simulovaných roztocích | Horkavcová Diana, Rohanová Dana

  Cílem práce je sledování interakce tzv. „ biomateriálů“ in vitro v simulované tělní tekutině (SBF). Součástí práce je i vývoj a testování nové generace simulovaných médií. Kromě analýzy výluhů sledujeme i změny na površích materiálů metodami SEM/EDS, RTG nebo BET analýzou.

 • Tlumení elastických vibrací | Pabst Willi

  Tlumení elastických vibrací vnitrním třením souvisí s nejrůznějšími mikrostrukturními příčinami a je projevem viskoelastického chování materiálů. Cílem práce je kritická analýza teoretických vztahů a reologický popis tohoto anelastického jevu a interpretace závislosti tlumení na mikrostruktuře při konstantní teplotě.

 • Vědecké a vědecko-historické dílo Clifforda Truesdella | Pabst Willi

  Clifford Ambrose Truesdell (1919–2000) se podílel na vydání Eulerových děl o mechanice, položil základy moderní mechaniky a termodynamiky kontinua, včetně nelineárních teorií polí, které se dnes běžně používají. Vliv Truesdellovy školy je srovnatelný s vlivem Feynmana a Landaua, ne-li větší. Cílem práce je mapovat vědecké a vědecko-historické dílo tohoto málo známého velikána vědy 20. století.

 • Viskozita skla a entropie | Gedeon Ondrej

  Viskozita skla je popisována v širokém teplotním rozmezí pomocí fenomenologické Vogel-Fulcher-Tammannovy rovnice. Na straně druhé Adam-Gibbsova teorie předpovídá alternativní teplotní závislost viskozity, když do popisu vstupuje konfigurační entropie se specifickou závislostí na teplotě. Pomocí molekulové dynamiky byla nalezena závislost konfigurační entropie na teplotě, která je na první pohled v přímém rozporu s VFT rovnicí. Cílem práce bude kriticky porovnat oba přístupy a konfrontovat je s experimentálními daty, dostupnými v „databázovém softwaru."

 • Vlhkostní roztažnost střepové hmoty | Kloužková Alexandra

  Vlhkostní roztažnost je proces, který způsobuje degradaci keramických materiálů připravených z jílových surovin a týká se nejenom archeologické keramiky, ale i současných pórovitých materiálů používaných pro různé aplikace. Na připravených vzorcích bude sledován vliv výpalu a složení surovinové směsi na tento proces. Vlastní měření vlhkostní roztažnosti bude probíhat jak normovanými, tak modifikovanými metodami (např. dilatometricky).

 • Vliv obsahu oxidu fosforečného v kombinaci s daným oxidem vzácné zeminy na vybrané parametry skel | Rada Miroslav

  Cílem práce bude vyšetřit vliv obsahu oxidu P2O5 spolu s určitým obsahem daného oxidu vzácné zeminy na důležité technologické a užitné parametry průmyslově vyráběných skel.

 • Vliv pórovitosti a velikostí pórů na optickou propustnost (transmitanci) transparentní keramiky | Pabst Willi

  Optické vlastnosti transparentní keramiky jsou extrémně závislé na mikrostruktuře. Cílem práce je modelový výpočet závislosti optické propustnosti (transmitance) na pórovitosti a velikosti pórů pro různé keramické materiály pomocí Mieovy teorie a srovnání známého modelu Apetze a van Bruggena s naším novým modelem.

 • Vliv tepelné expozice na vlastnosti moderních monolitických vyzdívkových materiálů | Hamáček Jiří, Macháček Jan

  Moderní žárobetony jsou specifické relativně vysokým obsahem aditiv, která umožňují dosáhnutí jejich požadovaných vlastností ať už při jejich zpracování, tak také po výpalu na pracovní teplotu. Problémem u těchto materiálů je však jejich chování při tepelné expozici, kdy již ztrácí původní hydraulickou/chemickou vazbu a ještě není vytvořena vazba keramická. Cílem práce je prozkoumat vlastnosti těchto materiálů v této kritické/citlivé oblasti.

 • Vysokoteplotní elastické vlastnosti keramiky | Gregorová Eva

  Cílem práce je charakterizace vysokoteplotních elastických vlastností oxidové keramiky, silikátové keramiky a žárovzdorných materiálů do 1500 °C. Součástí práce je výpočet předpovědí elastických modulů na základě fázového složení použitím vhodných směšovacích pravidel, korekce na pórovitost a interpretace naměřených dat.

 • Vývoj funkčních vrstev na skleněných a kovových substrátech | Helebrant Aleš

  O výsledných užitných vlastnostech materiálů často rozhodují vlastnosti jeho povrchu. Cílem prací ze zmíněné oblasti je příprava tenkých (často submikronových vrstev či nanovrstev) s požadovanými vlastnostmi jako je zvýšená chemická odolnost, schopnost ničit bakterie, schopnost srůstat s živou tkání atd. Zároveň je sledována i stabilita vrstev při v okolním prostředí. Jsou hledány možnosti fyzikálně chemického popisu mechanismů a kinetiky vzniku vrstev i jejich interakce s okolím.

 • Vyvrácení tzv. modelu minimální plochy pevné fáze | Pabst Willi

  Tzv. model minimální plochy pevné fáze („minimum solid area model“) je dnes velmi rozšířeným modelem k popisu efektivních vlastnosti porézní keramiky a jiných materiálů. Cílem práce je vyvrátit závěry vyplývající z tohoto dnes velmi populárního modelu a dokázat, že se u tohoto modelu jedná o „vědecký folklor“.

 • Youngův modul porézních materiálů s konvexní pórovitostí | Gregorová Eva

  Cílem práce je měření závislosti elastických vlastností na pórovitosti pro materiály s převážně konvexní pórovitostí metodou impulzní excitace a dokladování nebo vyvrácení tvrzení, že námi vyvinutý exponenciální vztah pro závislost Youngova modulu na pórovitosti má univerzální platnost pro materiály s konvexní pórovitostí.

 • Závislost tepelné vodivosti a Youngova modulu na velikosti zrn | Pabst Willi

  Cílem práce je modelování závislosti tepelné vodivosti a Youngova modulu na velikosti zrn pomocí tzv. modelu fázových směsí a srovnání těchto předpovědí s předpověďmi pomocí jiných modelů, např. interfaciálních (mezipovrchových) odporů.

 • Změny struktury a vlastností skla vlivem záření | Gedeon Ondrej

  Sklo ozářené energetickými částicemi vykazuje odezvy projevující se jako změna hustoty, indexu lomu, chemického složení, fiktivní teploty, drsnosti povrchu, ap. Změny souvisí se strukturní relaxací skla, s množstvím energie a náboje vneseného do skla, vlastnostmi, strukturou a složením skla a dávkou. Cílem práce je prozkoumat a kvantifikovat vliv elektronového (případně protonového a fotonového) záření, stanovit třídy lehce a těžce modifikovatelného skla a popsat strukturní relaxaci skla.